Genel Kültür İçerisinde Geçen Kavramlar

Genel Kültür İçerisinde Geçen Kavramlar

Genel Kültür İçerisinde Geçen Temel Kavramlar

Her bir toplum zaman içerisinde farklı yaşam tarzları oluşturan spor, sanat, bilim, din, dil, yeme, içme, üretme gibi temel kavramları özümsemesiyle, kültürel yapı oluşturmuşlardır. Bu kültürel yapılar, genel kültür kavramının toplumlar arasında ki farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Genel kültür edinme araçları olarak sıralanabilir, kişiye özel duyumlar dinleme, izleme, okuma, yazma, gezme, görme, tartışma, inceleme, araştırma gibi bilgisel kültürü oluşturmaktadır. İçerisinde bilgiyi barındırsa da genel kültür sadece bilgi gerçekçiliği değildir. Genel kültür olmadan da bilgi tek başına var olabilir. Genel kültür ile bilgi edinilebileceği gibi, bilgiyle genel kültür de edinilebilir. Genel kültür içerisinde geçen temel kavram dizilimi; Üst kültür, Alt kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Kültürel yayılma, Kültürel gecikme, Kültürel şok, Kültür emperyalizmi(yayılımcılık), Kültürel asimilasyon(özümleme), Kültürel yozlaşma dır. Bu kavramlara temel kavramlar adı verilmektedir ve detaylandırılarak anlatılmıştır.

Üst Kültür

Ülke toplumunun her iç kesimin de geçerli olan genel kültürdür, kabul görülür ve benimsenir.

Alt Kültür; Ülke toplumunun kabul gördüğü kültürel yapının din, dil, etnik köken ve törelerine sahip, topluluklar kültürü olarak bilinir.

Kültürleme; Ülke toplumunun kültürel yapısını sonraki nesle aktarması kültürüdür.

Kültürleşme; Aynı ülkede yaşayan, farklı ülke mensuplarının birbirleriyle etkileşmesi, kültür alışverişin de bulunmasıdır.

Kültürel Yayılma; Bir ülke kültüründe oluşmuş maddi ya da manevi kültür ögesinin, başka ülke kültürlerine yayılmasıdır.

Kültürel Gecikme; Bir ülke toplumunun maddi kültür ögelerin den oluşan değişiminin, manevi kültür ögelerine uyum sağlayamamasından oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlüğe kültürel gecikme denir.

Kültürel Şok; Bir ülke kültürüne mensup kişinin, başka ülkeye geçtiğin de oradaki kültüre ayak uyduramaması ve uyum sağlayamaması durumudur.

Kültür Emperyalizmi(yayılımcılık); Bir ülkenin başka bir ülke vatandaşlarına dil, din ve kültürel özelliklerini Empoze etmesi ve kaynaklarını sömürmesidir.

Kültürel Asimilasyon(özümleme); Aynı ülke toplumunun, devlet eliyle veya normal süreçle, azınlık kültürel yapıya sahip kimseleri, genel kabul edilen egemen kültüre dönüştürülmesidir.

Kültürel Yozlaşma; Bir ülke kültürünün başka bir ülke kültürüne eğilim göstermesi, kendi kültüründen uzaklaşması sonucu meydana gelen bozulmadır.